Sunday, May 12, 2013

 Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Uwais berkata telah menceritakan kepadaku Malik dari 

Hisyam bin Urwah dari bapanya daripada Abdullah bin Amru bin al-Ash berkata; aku mendengar Rasulullah 

Sallallahu alaihi wassalam bersabda:


 " Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah 

mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama, maka manusia 

akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika mereka ditanya mereka berfatwa 

tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan."


Berkata al-Firabi, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari 

Hisyam seperti ini juga.


Petikan dari ringkasan Sahih Bukhari